Etica în afaceri

Etica în afaceri

Etica în afaceri

Principiile de Conduită și Acțiune constituie Codul de etică și fundamentul tuturor politicilor și angajamentelor noastre. Acestea definesc valorile și regulile aplicabile tuturor entităților și angajaților Grupului, indiferent de natura contractului lor de muncă (permanent, pe durată determinată sau temporar), precum și subcontractanților și furnizorilor noștri.

 

​​​​​​​PRACTICI ETICE ÎN RELAȚIA CU ANGAJAȚII

Prin intermediul scopului nostru "Making the World a Better Home", ne dezvoltăm pe baza unor valori puternice, reprezentate de nouă Principii de Conduită și Acțiune, care constituie un adevărat cod de etică. Formalizate în 2003, traduse în 31 de limbi și distribuite tuturor angajaților, aceste principii constituie o referință în materie de etică aplicabilă în practică. Ele reprezintă o condiție de apartenență la Grup.
 

5 PRINCIPII DE CONDUITĂ
ANGAJAMENT PROFESIONAL
ANGAJAMENT PROFESIONAL

se defineşte ca aplicarea, la cel mai înalt nivel, a competenţelor şi deprinderilor dobândite, necesitând o permanentă actualizare a acestora. Este nevoie de un deosebit angajament personal şi de disponibilitate faţă de îndeplinirea sarcinilor încredinţate, precum şi faţă de dobândirea cunoştinţelor necesare. Este necesară în mod special contribuţia concretă a fiecărei persoane la respectarea mediului, sănătăţii şi securităţii muncii.

respect
RESPECTUL FAŢĂ DE CEILALŢI

este o condiţie absolut necesară pentru dezvoltarea individuală şi profesională a fiecărei persoane. Acest principiu se aplică în cadrul Grupului la nivel mondial şi presupune respectarea pluralismului şi a culturilor, precum şi deschiderea faţă de oamenii de orice origine. Se manifestă prin capacitatea de a asculta, de a se informa, de a formula explicaţii şi de a dialoga.

INTEGRITATE
INTEGRITATEA

impune fiecăruia respectarea riguroasă a probităţii în activitatea sa profesională. Ea nu permite niciun fel de compromisuri între interesele personale şi cele profesionale, nici în cadrul Grupului, nici în relaţiile cu partenerii externi, oricare ar fi practicile locale. Pentru anumite categorii de personal se stabilesc reguli detaliate de conduită, în cazul în care acest lucru este impus de natura responsabilităţilor acestora.

LOIALITATEA
LOIALITATEA

este obligaţia de a avea un comportament corect în relaţiile cu superiorii, colegii, colaboratorii şi partenerii externi. Se interzice îndeosebi urmărirea unor scopuri personale care ar putea veni în contradicţie cu obiectivele vizate de societate sau de Grup. Ea presupune respectarea ordinelor şi regulilor interne ale societăţii şi Grupului.

solidaritatea
SOLIDARITATEA

se bazează pe spiritul de răspundere al fiecăruia în mediul său profesional, pentru a înlătura atitudinile individualiste şi a valorifica munca în echipă şi aportul fiecărei persoane. Ea respinge modurile de desfăşurare şi administrare a unor activităţi care ar putea privilegia interesele personale în defavoarea intereselor societăţii sau Grupului.

INTEGRITATE
4 PRINCIPII DE ACŢIUNE
Valorile noastre
RESPECTAREA LEGALITĂŢII

Societăţile din cadrul Grupului aplică în orice situaţie legile şi reglementările în vigoare în ţările în care îşi desfăşoară activitatea. În mod deosebit, se interzice efectuarea oricăror activităţi care ar putea încălca normele de drept privind concurenţa. Societatile din Grup se abţin de la orice formă de finanţare a partidelor şi activităţilor politice, chiar dacă legislaţia locală permite acest lucru. De asemenea, se respinge orice formă de corupţie activă sau pasivă, atât în tranzacţiile pe plan intern, cât şi în cele pe plan internaţional(2). În contextul principiilor de acţiune enunţate în cele ce urmează, se interzice utilizarea deliberată a eventualelor lacune sau lipsuri din legile sau reglementările în vigoare în folosul propriu, în cazul în care acest fapt se îndepărtează de practicile Grupului.

RESPECTUL FAŢĂ DE MEDIU
RESPECTUL FAŢĂ DE MEDIU

Societăţile din cadrul Grupului se înscriu într-un demers activ de protecţie a mediului. Ele aplică un model de gestiune a unităţilor, oriunde ar fi amplasate acestea, care permite fixarea unor obiective măsurabile privind performanţele de mediu, precum şi evaluarea şi controlul periodic al acestor performanţe. Societăţile au ambiţia de a aduce principalii indicatori pertinenţi pentru performanţele de mediu ale unităţilor proprii la nivelul indicatorilor specifici unităţilor eficace comparabile din cadrul Grupului, deși acest lucru presupune uneori depăşirea cerinţelor legislaţiei locale.

RESPECTAREA SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII MUNCII

Societăţile din cadrul Grupului se angajează să adopte măsurile necesare în vederea asigurării celei mai bune protecţii în domeniul sănătăţii şi securităţii muncii. Societăţile îşi definesc politica de prevenire a riscurilor şi veghează asupra aplicării şi controlului aplicării acesteia. Ele aplică această politică atât faţă de proprii angajaţi cât şi faţă de angajaţii subcontractanţilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor Grupului. Ele au ambiţia de a aduce principalii indicatori de performanţă ai unităţilor lor în domeniul sănătăţii şi securităţii muncii la nivelul indicatorilor specifici unităţilor eficace comparabile din cadrul Grupului - chiar dacă acest lucru presupune uneori depăşirea prevederilor legislaţiei locale în vigoare.

RESPECTAREA DREPTURILOR ANGAJAŢILOR

Societăţile din cadrul Grupului veghează cu scrupulozitate asupra respectării drepturilor angajaţilor. Ele promovează dialogul social activ. Într-o manieră nelimitativă, şi chiar dacă acest lucru este permis de legislaţia locală, se interzice utilizarea muncii forţate, a muncii obligatorii sau a muncii copiilor(3), în mod direct sau indirect sau prin intermediul subcontractanţilor, în cadrul lucrărilor pe care le desfăşoară în unităţile Grupului. Se interzice practicarea oricărei forme de discriminare faţă de angajaţi, la recrutare, la angajare, pe parcursul sau la încheierea relaţiilor de muncă.

Valorile noastre
RESPECTAREA SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII MUNCII

Pentru a ne asigura că angajații noștri aderă la codul nostru etic, Principiile de Conduită și Acțiune, am creat un program de formare prin intermediul platformei de e-learning:

 • ADHERE: program de formare dedicat Principiilor de conduită și acțiune, codul de conduită etică al Grupului
 • COMPLY: program de formare dedicat legislației antitrust
 • ACT: program de formare dedicat prevenirii corupției

Obiectiv: Instruirea a 100% dintre noii manageri în programele de formare ADHERE, COMPLY și ACT în primul an de angajare.

PENTRU A ASIGURA RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI

Respectul pentru drepturile omului se află în centrul ADN-ului nostru. Principiile noastre de conduită și de acțiune fac referire în mod explicit la convențiile relevante ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM), la Orientările Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) pentru întreprinderile multinaționale, la Convenția OCDE împotriva mitei și la Carta Internațională a Drepturilor Omului. Suntem semnatari ai Pactului global al ONU din 2003 și ne angajăm să respectăm Principiile directoare ale ONU în materie de afaceri și drepturile omului.

Prin intermediul Principiilor de conduită și de acțiune, ne angajăm să respectăm libertatea de asociere a angajaților și dreptul de organizare, să lucrăm în favoarea diversității și împotriva muncii forțate, a muncii copiilor, a discriminării și hărțuirii.

Pentru a ne asigura progresul, a fost întocmită o hartă a riscurilor referitoare la drepturile omului, în conformitate cu directivele ONU. Astfel, am definit riscurile proeminente și am stabilit planuri de acțiune corespunzătoare. Pentru a afla mai multe informații, consultați politica Grupului privind drepturile omului și planul nostru de conformitate.
 

UN PROGRAM DE CONFORMITATE EXIGENT

Programul nostru de conformitate se bazează în prezent pe trei teme principale:

 • conformitatea cu normele de drept al concurenței,
 • prevenirea corupției,
 • conformitatea cu sancțiunile și embargourile economice.

În continuă evoluție în funcție de actualitate, acesta ne permite să implementăm cele mai bune practici și reprezintă o obligație permanentă pentru toți angajații noștri.

SISTEMUL DE ALERTĂ SAINT-GOBAIN

La Saint-Gobain am căutat întotdeauna să construim și să menținem o cultură deschisă și antrenantă. Credem că astfel putem câștiga încrederea angajaților noștri și a tuturor părților interesate. Acesta este motivul pentru care dorim ca toți să aibă un canal sigur și fiabil pentru a ne aduce la cunoștință orice încălcare a legii sau a Principiilor noastre de Conduită și Acțiune.

Sistemul nostru de alertă este deschis tuturor: angajaților Saint-Gobain, lucrătorilor temporari și subcontractanților, dar și părților interesate, cum ar fi persoane fizice, furnizori, clienți, sindicate, ONG-uri sau organisme publice. 

Acest sistem este operat prin intermediul unei platforme extrem de sigure și poate fi utilizat pentru a raporta (inclusiv în mod anonim) încălcări ale codului nostru de conduită etică (Principiile generale de conduită și acțiune), ale legii și ale politicilor, procedurilor și angajamentelor noastre interne ale Grupului. De exemplu, alertele ar putea viza drepturile omului, inclusiv (în special și nu în mod exhaustiv) nediscriminarea, munca forțată și munca prestată de minori, precum și corupția, practicile antitrust și anti-concurențiale, libertatea de asociere și problemele legate de negocierile colective.

Alertele emise cu bună-credință sunt investigate sistematic de un grup dedicat de angajați Saint-Gobain care au fost special instruiți în acest sens și care au obligații de confidențialitate sporite.

Grupul se angajează să protejeze emitenții care au acționat cu bună credință:

 • fără măsuri disciplinare
 • fără proceduri legale
 • fără represalii

Mesajele pot fi expediate anonim pe această platformă, deși încurajăm întotdeauna să ne comunicați identitatea și să dialogați cu noi. Fiți siguri că toate datele și informațiile pe care ni le furnizați vor fi tratate cu cea mai mare precauție și în strictă confidențialitate. Ne bazăm pe faptul că vorbiți cu noi și că ne veți ajuta să ne susținem valorile. Vă mulțumim anticipat pentru contribuție!

FĂRĂ A UITA...

Grupul Saint-Gobain respectă legislația fiscală a țărilor în care își desfășoară activitatea și nu a înființat nicio structură al cărei scop să fie evaziunea fiscală. Aplicăm legile și reglementările fiscale cu onestitate și integritate.

Saint-Gobain se angajează să respecte viața privată, asigurând securitatea și confidențialitatea datelor personale ale utilizatorilor serviciilor sale. Fiecare prelucrare a datelor cu caracter personal trebuie să fie legală și să se încadreze într-unul dintre cazurile autorizate (consimțământul persoanei, executarea unui contract, respectarea unei obligații legale sau justificată de un interes legitim). Un ghid educațional care tratează protecția acestor date a fost distribuit la nivel intern pentru a informa partenerii și angajații noștri cu privire la acest subiect.

ACHIZIȚII RESPONSABILE

Obiectivul Programului de Achiziții Responsabile este de a gestiona și de a reduce riscurile de mediu, sociale și societale asociate lanțurilor noastre de aprovizionare.  Într-un context în care lanțurile de aprovizionare devin din ce în ce mai complexe și în care conștientizarea colectivă a impactului achizițiilor asupra părților interesate este în creștere, acest program urmărește să integreze cerințele etice în procesul de achiziție, atât pentru furnizori - pe baza cartei furnizorilor -, cât și pentru achizitori, prin aplicarea cartei achizitorului.

Astfel, criteriile etice privind drepturile omului, condițiile de muncă și respectarea standardelor, sănătatea și siguranța și mediul sunt integrate în procesul de achiziție. Programul de Achiziții Responsabile este implementat cu rigurozitate și în conformitate cu principiile generale de achiziție ale Grupului, pentru a dezvolta relații pe termen lung cu furnizorii, pe baza unor planuri de îmbunătățire comune.

CIFRE

 • 97% dintre managerii Grupului au fost instruiți cu privire la Principiile de conduită și acțiune în primul lor an în cadrul Saint-Gobain în 2020
 • 94% dintre managerii Grupului au fost instruiți în domeniul anticorupție în primul lor an în cadrul Saint-Gobain în 2020
 • 96% dintre managerii Grupului au fost instruiți în domeniul regulilor de concurență în primul lor an în cadrul Saint-Gobain în 2020